1397/7/14 شنبه قابل توجه کلیه دانشجویان واجد شرایط نمونه بودن

            دانشجویانی که شرایط نمونه بودن را دارند با مراجعه به سایت  portal.saorg.ir ثبت نام نمایند. آیین نامه ها و فرایند انتخاب در سایت مذکور قابل دسترسی می باشد

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر