1397/10/22 شنبه نوبت و تاریخ های برگزاری آزمون زبان دکتری تخصصی– ETPNU سال 98

 

 

ردیف

نوبت برگزاری

تاریخ آزمون

1

دوره بیست وهشتم

یکشنبه

08/02/1398

2

دوره بیست و نهم

یکشنبه

10/06/1398

3

دوره سی ام

یکشنبه

21/07/1398

4

دوره سی یکم

یکشنبه

27/11/1398

 

 
 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر