1397/11/14 يكشنبه قابل توجه کلیه دانشجویان زمان ثبت نام و انتخاب واحد از تاريخ 97/11/17 الي 97/11/23 در سامانه گلستان تمديد شد. مهلت ثبت و درخواست مهماني نيمسال جاري مجددا از تاريخ 97/11/23 الي 97/12/02 فعال مي گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر