1397/12/11 شنبه نخستین جشنواره دانشجویی ایده ها و دستاوردهای برتر علمی، فرهنگی و هنری در حوزه دانشگاه سبز نخستین جشنواره دانشجویی ایده ها و دستاوردهای برتر علمی، فرهنگی و هنری در حوزه دانشگاه سبز، توسط معاونت اداری، مالی، مدیریت منابع و معاونت فرهنگی و اجتماعی در روزهای 25 و 26 فروردین ماه سال 1398 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.  مستندات مربوط به ایده ها و دستاوردهای علمی، فرهنگی و هنری دانشجویی مرکز / واحد خود را در حوزه های مختلف مدیریت سبز، حداکثر تا تاریخ 15 اسفند ماه سال جاری به مسئول روابط عمومی دانشگاه (آقای زارع) تحویل دهند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر