1397/12/22 چهارشنبه چگونگی امتیاز بندی مقالات مستخرج از رساله دکتری

 چنانچه مقالات مستخرج از رساله دکتری، مقاله موجود در لیست JCR و دارای درجهQ1  یا Q2 باشد به ترتیب یک نمره به مقاله با درجه Q1 و نیم نمره به مقاله با درجه Q2 تعلق می گیرد.لازم به ذکر است مقاله مذبور می‌تواند مقاله مورد استفاده برای اخذ مجوز دفاع از رساله دکتری باشد و یا مقاله‌ای باشد که برای اخذ امتیاز دستاوردهای پژوهشی علاوه بر امتیاز بند 3 جدول شماره دو "دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج " که در یکصد و بیست و دومین جلسه شورای دانشگاه مورخ 13/04/1395 به تصویب رسیده است، این نمره تعلق گیرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر