كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1396/10/27 چهارشنبه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری روز چهارشنبه 1396/10/27

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

موضوع

زمان ارائه

1

اعظم ظهیرنژاد

دکترمحمود قدیری

دکترحمزه زمانی

برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری با تاکید بر گردشگری با رویکرد باز آفرینی فرهنگ مدار (مطالعه موردی:منطقه ثامن مشهد قطاع 2)

چهارشنبه

27/10/96

ساعت8:30

2

مرضیه خلیلی بابهویزی

دکترمحمود قدیری

دکترحمزه زمانی

سنجش کیفیت زندگی در شهر کرمان

چهارشنبه

27/10/96

ساعت9:15

3

شهربان صادقی گوغری

دکترمحمود قدیری

دکتر حسن حکمت نیا

تحلیل ظرفیت های توسعه ی محله ای جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری ، مطالعه موردی: شهر سیرجان

 

چهارشنبه

27/10/96

ساعت10

4

مجید مطهرنیا

دکترمحمود قدیری

 

دکترحمزه زمانی

ارزیابی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری شهرستان نائین با تاکید برجاذبه های تاریخی-فرهنگی

چهارشنبه

27/10/96

ساعت10:45

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر