كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1396/11/26 پنجشنبه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد شیمی معدنی و آلی روز شنبه 1396/11/28 ساعت 9و 10 صبح

تاریخ برگزاری

موضوع پایان نامه

اساتید راهنما و مشاور

نام و نام خانوادگی دانشجو

 

شنبه  28/11/1396

 

ساعت 9

 

سنتز مشتق های2-فنیل بنز اکسازول در حضور نانو سیلیکاسولفامیک اسیدبه عنوان کاتالیزور ناهمگن اسیدی

 

دکتر سید حسین بنی طبا  

دکتر  مهدی فلاح مهرجردی

 

 

1-حسین کمالی اردکانی         

شنبه  28/11/1396

 

ساعت10

سنتز،شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیستی کمپلکس ناهمگن مولیبدن با لیگاند باز شیف سه دندانه مشتق از 3-اتوکسی سالیسیل آلدهید در اکسایش سولفیدها

دکتر هادی کارگر 

دکتر  مهدی فلاح مهرجردی

2-مهرماه قربانی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر