كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1396/12/15 سه‌شنبه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی روز پنج شنبه 17/12/1396 ساعت 11

تاریخ برگزاری

موضوع پایان نامه

اساتید راهنما و مشاور

نام و نام خانوادگی دانشجو

 

پنج شنبه  17/12/1396

ساعت 11

 

استراتژی نظامی ومولفه های پایداری درفایل های کلیله ودمنه و مرزبان نامه

                                                                                             

استاد راهنما:

دکتر یدالله شکیبافر

دکتر ذبیح نیا       

 

1- حکیمه غنی تفرشی         

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر