كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1396/12/15 سه‌شنبه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی(جبر) جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی(جبر)سه شنبه 22/12/1396 ساعت 10

تاریخ برگزاری

موضوع پایان نامه

اساتید راهنما و مشاور

نام و نام خانوادگی دانشجو

 

سه شنبه  22/12/1396

ساعت 10

 

گراف پوچ ساز منسوب به حلقه های جابه جایی

استاد راهنما:

دکتر رئوفه معنویت  

دکتر سعید میروکیلی      

 

1-فاطمه دهقانی  فیروزآبادی      

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر