كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1397/2/22 شنبه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی روز سه شنبه 1397/2/25ساعت 9 صبح

تاریخ برگزاری

موضوع پایان نامه

اساتید راهنما و مشاور

نام و نام خانوادگی دانشجو

 

سه شنبه  25/2/1397

ساعت 9

 

بررسی وتحلیل فرهنگ عامه در مثنوی جمشید وخورشید سلمان ساوجی

                                                                                             

استاد راهنما:

دکتر یدالله شکیبافر

دکتر مرضیه زارع       

 

1- جواد بهمنی         

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر