كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1397/4/16 شنبه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشدشیمی تجزیه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشدشیمی تجزیه روز شنبه 20/4/1397ساعت 9 صبح

تاریخ برگزاری

موضوع پایان نامه

اساتید راهنما و مشاور

نام و نام خانوادگی دانشجو

 

شنبه  20/4/1397

 

ساعت 9

 

تهیه هیبرید سیلیکوتنگستیک اسید-هگزامین-نیکل وکاربرد آن در جذب سطحی وتخریب فتوکاتالیستی رنگ های آلی

 

دکتر مهدی تقدیری اردکان

دکتر  سید حسین بنی طبا 

 

 

1-مریم السادات آل داود         

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر