كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1397/4/17 يكشنبه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری روز سه شنبه 19/4/97 ساعات 9:15 و 10و10:30و 11 صبح برگزار می شود.

   

تاریخ برگزاری

موضوع پایان نامه

اساتید راهنما و مشاور

نام و نام خانوادگی دانشجو

 

سه شنبه 19/4/97

ساعت9:15

 

 

ارزیابی خطر پذیری حریق با تکنیک درجه بندی مخاطره (FD)مطالعه موردی شهر یزد

 

استاد راهنما: 

دکتر  محمود قدیری

استاد مشاور : 

دکتر حسن حکمت نیا

استاد داور:

دکتر حمزه زمانی

 

1-شیما وکیلی قاسم آباد

سه شنبه 19/4/97

ساعت10

تحلیل میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت مسکن مهر شهر بندرعباس

استاد راهنما: 

دکتر  محمود قدیری

استاد مشاور : 

دکتر علیرضا دهقانپور

استاد داور:

دکتر حسن حکمت نیا

2-فرزانه باستین

سه شنبه 19/4/97

ساعت 10:30

 

بررسی مشارکت شهروندان در تجارب نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری(مطالعه موردی : شهر بندر عباس)

استاد راهنما: 

دکتر حسن حکمت نیا

استاد مشاور :

دکتر حسین خادمی

استاد داور:

دکتر علیرضا دهقانپور

3-فائقه کرمی نژاد

سه شنبه 19/4/97

ساعت 11

 

تحلیل عوامل موثر بر ساماندهی مساکن غیر رسمی (مطالعه موردی : شهرک امام هادی ، منطقه 10 شهرداری مشهد)

 

استاد راهنما: 

دکتر  محمود قدیری

استاد مشاور : 

دکتر حسن حکمت نیا

استاد داور:

دکتر حسین خادمی

4-رضا احیایی

  

                                                                                                                                                                                                    
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر