كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1397/9/17 شنبه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری تخصصی شیمی فیزیک روز پنج شنبه 22/9/1397 ساعت10:30 صبح

        

تاریخ برگزاری

موضوع پایان نامه

اساتید راهنما و مشاور

نام و نام خانوادگی دانشجو

 

پنجشنبه  22/9/1397

ساعت  10:30

 

محاسبه اثر ناخالصي و نقص اكسيژن بر پايداري فازهاي آناتاز و روتيل در ساختار تيتانيوم دي اكسيد بوسيله نظريه تابعي چگالي

                                                                                             

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا الهی فرد دکتر رضا بهجت منش   

استاد مشاور:

دکتر هادی کارگر      

 

1- سید محمود اسفند فرد         

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر