كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1398/3/5 يكشنبه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی

 

تاریخ برگزاری

موضوع پایان نامه

اساتید راهنما و مشاور

نام و نام خانوادگی دانشجو

 

چهار شنبه 8/3/98

ساعت 10

كاربرد1-متيل-(3- تري اتوكسي سايليل پروپيل)ايميدازوليوم هيدروژن سولفات متصل به نانو ذرات Fe3O4  به عنوان يك كاتاليست اسيد جامد نانو مغناطيسي بازيافت پذير در سنتز كينولين ها و دي هيدروكينازولين اون ها

استاد راهنما:  

دکتر مهدی فلاح مهرجردی

استاد داور:

دکتر فاطمه حکیمی

 

1-  سمانه کلانتری میبدی

                                                           

                                                                                                                                         
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر