كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
رشته های مقطع کارشناسی

ردیف

نام رشته

ردیف

نام رشته

1

مهندسی صنایع

16

مدیریت دولتی

2

مهندسی کامپیوتر

17

مدیریت صنعتی

3

علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی)

18

علوم ورزشی

4

علوم و مهندسی محیط زیست

19

روانشناسی

5

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

20

علوم تربیتی

6

اقتصاد

21

جامعه شناسی

7

اقتصاد کشاورزی

22

برنامه ریزی اجتماعی و تعاون

8

فیزیک

23

مددکاری اجتماعی

9

علوم کامپیوتر

24

حقوق

10

آمار

25

جغرافیا

11

مترجمی زبان انگلیسی

26

علوم سیاسی

12

شیمی محض

27

فلسفه و کلام اسلامی

13

حسابداری

14

مدیریت بازرگانی

 

 

15

گردشگری

 

 

بيشتر