كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1394/4/11 پنجشنبه

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

 

ردیف

نام رشته

1

شیمی گرایش شیمی آلی

2

شیمی گرایش شیمی تجزیه

 

3

شیمی گرایش شیمی فیزیک

 

4

شیمی گرایش شیمی معدنی

 

5

زبان و ادبیات فارسی

 

6

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

 

7

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

 

8

ریاضی محض گرایش جبر

9

علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی

 

10

جغرافیا و برنامه ریزی  شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری

 

11

برنامه ریزی آمایش سرزمین

 

 

      رشته مقطع دکتری

 

ردیف

نام رشته

1

شیمی گرایش شیمی فیزیک

 

بيشتر