كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1394/4/11 پنجشنبه

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

 

ردیف

نام رشته

1

شیمی گرایش شیمی آلی

2

شیمی گرایش شیمی تجزیه

 

5

زبان و ادبیات فارسی

 

6

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

 

7

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری 

 

8

جغرافیا و برنامه ریزی  شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری 

 

 

      رشته مقطع دکتری

 

ردیف

نام رشته

1

شیمی گرایش شیمی فیزیک

 

بيشتر