كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1394/4/14 یکشنبه

آدرس ایمیل

رزومه علمی و پژوهشی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

halimeh_ardakani@yahoo.com

دانلود رزومه علمی و پژوهشی

استادیار

ریاضی محض -آنالیزریاضی

دکتری

حلیمه اردکانی

mabehjat@yahoo.com

دانلود رزومه علمی و پژوهشی

مربی

مهندسی صنایع

فوق لیسانس

محمد علی بهجتی اردکانی

Banitaba_h@yahoo.com

دانلود رزومه علمی و پژوهشی

استادیار

شیمی  آلـی

دکتری

سید حسین بنی طبای کوپایی

A_pakgohar@pnu.ac.ir

دانلود رزومه علمی و پژوهشی

استادیار

آمار

دكتري

علیرضا پاک گوهر

mehditaghdiri@yahoo.com

دانلود رزومه علمی و پژوهشی

دانشیار

شیمی تجزیه

دکتری

مهدی تقدیری اردکانی

Mrezapoorm@yahoo.com

Mrezapoorm@gmail.com

Mrezapoorm@aut.ac.ir

دانلود رزومه علمی و پژوهشی

استادیار

مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی

دکتری

مهدی رضاپور میرصالح

Hr.zare@pnu.ac.ir

دانلود رزومه علمی و پژوهشی

استادیار

شیمی تجزیه

دکتری

حمید رضا زارع مهرجردی

A.sarafraz320@gmail.com

دانلود رزومه علمی و پژوهشی

مربی

حسابداری

فوق لیسانس

علی سرافراز اردکانی

h.abediny@gmail.com

دانلود رزومه علمی و پژوهشی

مربی

علوم سیاسی

فوق لیسانس

حسن عابدینی کشکوئیه

Ha.farnam@yahoo.com

دانلود رزومه علمی و پژوهشی

مربی

حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

فوق لیسانس

حکیمه فرنام

fazli_112@yahoo.com

دانلود رزومه علمی و پژوهشی

استادیار

ریاضی کاربردی

دكتري

مهدی فضلی  عقدایی

Mehdimehr2003@yahoo.com

دانلود رزومه علمی و پژوهشی

استاد یار

شیمی آلی

دکتری

مهدی فلاح مهرجردی

m_ghadiry @pnu.ac.ir

دانلود رزومه علمی و پژوهشی

استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکتری

محمود قدیری

Gol.aliasghar@yahoo.com

دانلود رزومه علمی و پژوهشی

دستیار اموزشی

حقوق گرایش خصوصی

دکتری

علی اصغر گل محمدی شورکی

Ra_manaviyat@yahoo.com

دانلود رزومه علمی و پژوهشی

استادیار

ریاضی جبر

دکتری

رئـوفه معنویت

بيشتر