پنجشنبه 4 مرداد 1403  
مالی و اداری
1399/12/23 شنبه
امور مالی 
جدول شهریه دانشجویی

امور اداری

امور دانشجویی و وام شهریه

فرم های مورد نیاز
اعضای هیئت علمی
1399/12/19 سه‌شنبه

معرفی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردکان
برنامه حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اردکان
تماس با ما
1399/12/19 سه‌شنبه

آدرس دانشگاه:
بلوار آیت الله خاتمی ،دانشگاه پیام نور مرکز اردکان
شماره تلفن:14-03532220011
شماره فاکس:03532228110
شماره کدپستی :8951893343
شماره صندوق پستی:195
نشانی الکترونیکی:  
http://ardakan.yazd.pnu.ac.ir

جهت دریافت شماره تلفن های داخلی دانشگاه پیام نور مرکز اردکان 
اينجا كليك نمایید.
برگزیده ها
1399/12/18 دوشنبهاطلاعیه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بيشتر
همایش ها

 

 

 

 

 
بيشتر
آخرین اخبار
بيشتر
آموزش الکترونیکی
بيشتر
دانشجوی جدید
بيشتر
امور دانشجوئی
بيشتر
همایش ها و دفاع دانشجویی
بيشتر
مرکز پژوهشی پیام نور اردکان